cèdula d'habitabilitat en 24 horasPROCÉS A SEGUIR PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS

1- Posar-se en contacte amb nosaltres per a realitzar una visita al seu inmoble. [ CLIKAR AQUÍ ]
2- Un cop realitzada la visita per un tècnic es realitzarà un ESTUDI DE VIABILITAT
3- Un cop realitzat l'estudi de viabilitat i en cas que sigui POSITIU, es realitzarà el projecte d'adaptació de l'inmoble a vivvenda i el projecte d'obra major.
4- Solicitar a l'Ajuntament el PERMÍS D'OBRES MAJORS:
Es cas necesari s'hauran de realitzar les obres d'adaptació de local a vivenda. Aquestes obres haurán de complir les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació. En tot cas, encara que no s'hagin de fer obres per a l'adaptació de l'inmoble, és obligatoria la solicitud per poder obtenir el CANVI D'ÚS.
Documentació necessària per a l'obtenció de la Llicència d'Obres Majors:
- Fotocopia del seu DNI, o CIF en cas de persona jurídica, i els poder que el legitimin a poder solicitar en nom d'altres empreses.
- Full visat de Direcció d'Obres, signat pel tècnic competent
- Tres còpies del Projecte Tècnic d'Obra Major, reaitzat pel tècnic competent, signat, i visat pel Col·legi d'Arquitectes.
- Estudi de Seguretat i Salut i justificació de residus, realitzats pels tècnic competent.
- Liquidació de l'impost municipal sobre contruccions en funció del pressupost del projecte d'obra major.
5- Un cop realitzades les Obres haurà de formalitzar davant notari una ESCRIPTURA PÚBLICA, que declari el nou ús del local en vivenda. Aquesta escriptura s'inscriurà en el Registre de la Propietat prèvia liquidació de l'impost per Actes Jurídics Documentats.
6- Solicitud de la CÈDULA D'HABITABILITAT de primera ocupació davant l'organisme competent del departament autonòmic en política territorial, presentat la següent documentació:
- Imprès de la solicitud
- Fotocopia de la llicencia municipal d'obres majors-
- Projecte visat per l'ajuntament
- Certificat original del final d'obres i d'habitabilitat, segons model oficial, del tècnic competent que ha realitzat les obres.
- Fotocopia de la solicitud municipal de primera ocupació
7 - Comunicació al CATASTRE, a la Gerencia Territorial, de la variació d'ús realitzada, perquè es tingui en compte el valor catastral de l'inmoble.


 

cedula habitabilitat, barata, economica, express, vivienda cedula habitabilidad
obras, construccion, reformas, cedulas habitabilidad, cedules habitabilitat, tramits ajuntament, barcelona, tarragona, girona , lleidacedules habitabilitat, cedulas habitabilidad, tramites ajuntamentcedules habitabilitat, cedulas habitabilidad, tramites ajuntamentcedula habitabilidad cedules habitabilitat cedulas
español, castellano, cedula, cedulas, cedules, habitabilidad, habitabilitat, refomes, obres, tramites ayuntamiento, tramits ajuntament
catala, cedula, cedules, cedulas, habitabilidad, habitabilitat, tramits ajuntament, tramites ayuntamiento
cedula24h © 2011 todos los derechos reservados C/Ciutat de Balaguer, 32, àtic 2ª, 08022 Barcelona telf. 649461216 info@cedula24h.es
cedula, habitabilitat, arquitecte, aparelladors, tecnics, barcelona, lleida, girona, barcelona
VOLS CONVERTIR UN ESTUDI, LOCAL O OFICINA EN VIVENDA?
[+ informació Canvi d'ús | Contacte solicitud]